Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

fistashetsky
5553 ae68 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
1876 f202
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viasadporn sadporn
2293 c2ee 500

brachial-saur:

thefingerfuckingfemalefury:

srsfunny:

Can’t Wait To See This Movie

Finally, a summer blockbuster that takes risks O.O

Her other daughter is fucking ripped

Reposted fromtwijfelaar twijfelaar viawasnae wasnae

July 20 2017

fistashetsky
1289 c198
Reposted fromtfu tfu viaotella otella
fistashetsky
1476 d3fe 500
Reposted fromszyderatyzator szyderatyzator viawasnae wasnae

July 19 2017

fistashetsky
5555 9f47 500
Reposted fromtfu tfu viawasnae wasnae
fistashetsky


Dam
Reposted fromthepunnery thepunnery viaRedPenny RedPenny
fistashetsky
Gorgeous! 
fistashetsky
Reposted fromgruetze gruetze viafoodforsoul foodforsoul
fistashetsky
fistashetsky
7603 9a7b 500
"Moim zdaniem, największą stratą dzieci w ostatnim trzydziestoleciu jest fakt, że nie istnieje dla nich żadna przestrzeń wolna od dorosłych. Nie ma już drzewa na podwórku, gdzie mogłyby przebywać same. Dawniej dzieci kształtowały swoje kompetencje społeczne w zabawie i komunikacji z innym dziećmi. Takiej możliwości już prawie nie mają, bo nawet kiedy są razem, to dookoła stoją dorośli, którzy się do wszystkiego wtrącają. Na dodatek, często są oni tak idealistycznie usposobieni, że nie tolerują żadnych konfliktów. Niewesoło jest być dzisiaj dzieckiem z tymi dorosłymi, którzy nie odstępują ich na krok. A przy tym zaczyna się w różnych środowiskach pedagogicznych mówić, że dzieci mają wielką potrzebę granic. To po prostu trudne do uwierzenia, bo życie dzieci nigdy nie było bardziej ograniczone niż teraz."
Jesper Juul – Przestrzeń dla rodziny
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viachildren children
fistashetsky
fistashetsky
8036 8d66 500
Reposted frompunisher punisher viawasnae wasnae
fistashetsky
  
Reposted fromdreamadream dreamadream viawasnae wasnae

July 06 2017

fistashetsky
7327 e898 500
Reposted fromexistential existential viawasnae wasnae
fistashetsky
Reposted fromnaich naich viawasnae wasnae

July 04 2017

3428 83f4 500

hoemami:

here he is! star of the show!

Reposted fromdiner diner viawasnae wasnae
fistashetsky
7765 d9e1 500
Reposted fromtfu tfu viawasnae wasnae

June 19 2017

fistashetsky
5632 e8a3 500
Reposted fromsaski saski viawasnae wasnae

June 18 2017

fistashetsky
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRedPenny RedPenny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl